Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Banner

Klubi põhikiri

Avaliku organisatsiooni «HF-UHF Club Estonia» põhikiri.

 

Vastu võetud klubinõukogu üldkoosolekul, vastavalt klubi liikmete hääletustulemustele 14.11.2020.

I. Üldsätted.

1.1. Avalik organisatsioon HF-UHF Club Estonia (edaspidi “klubi”) on iseseisev  kogukond raadioside huvilistele.

1.2. Klubi tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele, inimõiguste deklaratsioonile, Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu raadioeeskirja sätetele, teistele Eesti Vabariigi õigusaktidele, käesolevale põhikirjale ning juhindub oma tegevuses üldtunnustatud rahvusvahelistest põhimõtetest, normidest ja standarditest.

Klubi tegevus põhineb vabatahtlikkuse, võrdsuse, omavalitsuse, seaduslikkuse, avalikkuse, avatuse, inim- ja kodanikuõiguste ning -vabaduste austamise põhimõtetel.

1.3. Klubi saab oma ridadesse ühendada raadioamatööre nii Eestist kui ka raadioamatööre kõigist maailma riikidest ja territooriumitest.

1.4. Klubi täielik nimi Eesti keeles:
Avalik organisatsioon, “HF-UHF Club Estonia” raadioamatööride klubi. Inglise keeles: "HF-UHF Club Estonia". Lühendatud nimed: "HF-UHF club". Nimi inglise keeles: "HF-UHF Ham Radio Club".

* 1.5. Klubi postiaadressi: määratakse hiljem.

1.6. Põhikiri on kohustuslik täitmiseks kõikidele liikmetele.

1.7. Klubi ei vastuta oma liikmete kohustuste eest. Klubi liikmed ei vastuta klubi kohustuste eest. Klubi ei vastuta riigi ja selle asutuste kohustuste eest ning riik ja selle asutused ei vastuta klubi kohustuste eest.

II. HF-UHF Eesti klubi eesmärgid.

2.1. Klubi määrab iseseisvalt oma tegevuse suunad, arengustrateegia.


Klubi eesmärgid ja on:
1) raadioamatööride ühendus Eestis ja kogu maailmas;
2) raadioamatööride, raadio ajaloo ja traditsioonide ning raadiospordi ja raadioamatööride liikumise populariseerimine;
3) sõbralike suhete loomine raadioamatööride kogukondadega Eestis ja kogu maailmas.
4) algajatele raadioamatööridele abi osutamine mitmesuguste amatöörraadioside arendamisel ja praktilisel rakendamisel;
5) Klubi liikmetele eetris praktilises töös abistamine, Klubi liikmete teabe ja kogemuste vahetuse korraldamine;
6)Teabetoe pakkumine raadioamatööridele kes soovib töötada eetris;
7) Koosolekute, välipäevade, ekspeditsioonide, võistluste ja muu klubiürituste korraldamine ja läbiviimine;
8) Klubi tegevuse kohta teabe ja muu materjali levitamine, sealhulgas Interneti-saidi ja foorumi kaudu;
9) Klubi tasuta diplomiprogrammi loomine, et premeerida kõiki raadioamatööre, olenemata nende kuulumisest Klubisse;

2.2. Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks teeb klubi koostööd kõigi huvitatud äri-, avalike ja teadusorganisatsioonide, seadusandlike ja täidesaatva võimu, välis- ja rahvusvaheliste organisatsioonide ning muude juriidiliste ja üksikisikutega.

2.3. Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on õigus:
- liituda avalike ühenduste liitudega (ühendustega);
- levitada vabalt teavet oma tegevuse kohta;
- esindada ja kaitsta oma õigusi, oma liikmete õigustatud huve valitsusorganites, kohaliku omavalitsuse organites ja avalikes ühendustes;
- kasutada täielikult avalike ühenduste seadustega ette nähtud volitusi.

III. HF-UHF Eesti klubi liikmeks saamine.

3.1 Klubiga liitumine.
Klubi registreerimise eeltingimus on 100 kinnitatud QSO olemasolu kõigi maailma raadioamatööridega või mõnel raadioamatööride üritusel osalemise eest saadud diiplomi olemasolu. Samad tingimused on SWL raadioamatööri joks. Klubi liikmeks kandideerija täidab küsimustiku. Lisaks tuleb valida kuidas saab tõestada enda savutused: kas väljavõte logiprogrammist (logi faili .adi formaatis) või diplomi foto / skannimine kus hästi nähtav kandidaadi kutsung.

3.2. Klubi koosneb üksikutest liikmetest, kuid võtab vastu ka ühiseid liitumisavaldusi. Erandjuhtudel võib kasutusele võtta *Klubi Auliige* mõiste.

3.3. Üksikud liikmed võivad olla raadioamatöörid erinevatest maailma riikidest, kellel on õigus töötada eetris või vaatleja kutsung, kes tunnustab kontseptsiooni ja täidab klubi põhikirja ning osaleb aktiivselt klubi eesmärkide elluviimisel.

3.4. Kollektiivliikmed võivad olla: perekonnad, ringid, sektsioonid, klubid, kollektiivraadiojaamad ja muud ühingud, kelle ridades on klubi raadioamatööreid-liikmeid.

3.5. Tiitli "Auliige" saab omistada  klubiliige raadioamatöörluse eriteenuste eest. Kandidaadi klubi auliikme tiitli väljaandmiseks esitab klubi president ja kinnitab klubi nõukogu.

3.6. Klubi vastuvõtmine toimub vastavalt "vastuvõtu reeglitele", mille töötab välja ja kinnitab klubi nõukogu.

* 3.7. (hetkel ei kehti) Klubi liige on kohustatud tasuma järgmise aasta liikmemaksu ajavahemikul jooksva aasta 1. oktoobrist 31. detsembrini. Uuesti klubiga liitunud ja määratud aja jooksul liikmemaksu tasunud loetakse järgmise aasta tasu tasunuks. Aastase liikmemaksu suuruse määrab klubinõukogu ja esitab selle konverentsile kinnitamiseks.
Igal klubiliikmel on õigus iga-aastase liikmemaksu asemel maksta ühekordne tasu, mis võrdub maksmise päeval klubi konverentsil kinnitatud 20 aastatasuga, mis annab õiguse klubi "Life" liikmeks (Life Member).

* 3.8. (hetkel ei kehti) Kui liikmemaksu ei maksta kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, peatatakse liikmelisus seni, kuni klubisekretär selgitab tasude maksmata jätmise põhjused.
Klubi liige, kes ei ole mõjuvatel põhjustel õigeaegselt tasunud liikmemaksu, pikeneb klubi liikmelisus pärast liikmemaksu tasumist automaatselt.
Klubi liige, kes ei ole mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu, ei saa kasutada klubi liikme õigusi ja loetakse nõukogu otsusega klubist lahkunuks.
Korduv vastuvõtt klubisse toimub üldistel alustel. Nõukogu otsusega võib endise liikmenumbri talle tagastada.

3.9. Klubi liikmelisuse kaotamine.
Vabatahtliku klubist lahkumise korral loetakse liikmeskond kadunuks pärast seda, kui nõukogu saab klubi liikmelt kirjaliku või suulise avalduse. Klubi liige loetakse klubi liikmelisuse kaotanuks, kui nõukogu otsustab klubist välja arvata. Piisavaks põhjuseks sellise otsuse tegemiseks on punktis 4.3 sätestatud kohustuste täitmata jätmise juhtumid käesoleva põhikirja sätteid.

Klubi liikmelisus lõpetatakse ka juhul, kui kohus tunnistab kodaniku kadunuks.
Varem makstud tasusid klubi liikmelisuse kaotanud inimestele ei tagastata. Igast klubi liikmelisuse kaotamise faktist teatatakse klubi nõukogus, et õigeaegselt sisse viia muudatused klubi liikmete üldnimekirjas, millest klubi liikmetele teatatakse klubi veebisaidil avaldamise teel.
Klubist välja langenute liikmenumbreid uuesti ei väljastata, välja arvatud klubisse kuulumise taastamine koos eelnevalt määratud numbri väljastamisega.

IV. Klubi "HF-UHF Club Estonia" liikmete õigused ja kohustused.

4.1. Kõigil klubi liikmetel on võrdsed õigused ja võrdsed kohustused.

4.2. Klubi liikmetel on õigus:
1) valida ja olla valitud klubi juhtimis-, kontrolli- ja kontrollorganitesse;
2) nimetab ennast klubis mis tahes juhtivale kohale;
3) kontrollib klubi juhtorganite tegevust vastavalt põhikirjale;
4) pöörduda avalduste ja ettepanekutega klubi juhtorganitesse ning nõuda nende avalduste ja pöördumiste kohta otsust;
5) osaleda klubi korraldatavatel üritustel: konverentsidel, miitingutel, koosolekutel, võistlustel, tegevuspäevadel ja -nädalatel, ekspeditsioonidel jne;
6) lisada küsimused konverentside päevakorda, konverentside hääletamise küsimustikku; esitada klubi nõukogule ja klubi ametnikele ettepanekuid klubi tegevuse parandamiseks;
7) hääletada konverentsidel käesolevas hartas sätestatud viisil;
8) saada klubi tegevusega seotud teavet
9) kasutada klubi reklaamimiseks klubi embleemi oma kviitungikaartidel, raadioseadmetel, isiklikel esemetel ja rõivastel;
10) nautida oma raadioamatööride tegevuses klubi toetust ja kaitset;
11) vabaneda klubi liikmetest.

4.3. Klubi liige peab:
1) täitma klubi põhikirja;
2) osaleda klubi tegevuses;
3) austama klubi liikmete au ja väärikust;
4) edendada klubis partnerluse, vastastikuse abistamise ja vastastikuse abistamise loomist;
5) olla eeskujuks raadioamatööreetika normide täitmisel;
* 6) (hetkel ei kehti) tasuma õigeaegselt liikmemaksu. 80-aastaseks saanud klubiliikmed, Suure Isamaasõja veteranid ja nendega võrdsustatud isikud, klubi auliikmed maksavad liikmemaksu oma äranägemise järgi. Erandjuhtudel võib nõukogu otsusega klubiliikmed vabastada liikmemaksu tasumisest;
7) ennetada tegevust, mis võib kahjustada klubi tegevust;
8) täita oma pädevuse piires konverentsi ja klubi nõukogu otsuseid.

V. HF-UHF Eesti klubi juhtorganid.

5.1. Klubi juhtorganid on konverents ja klubi nõukogu.

5.2. Klubi kõrgeim juhtorgan on konverents, mille nõukogu kutsub kokku vähemalt kord aastas.
Aruandlus- ja valimiskonverents toimub kord kolme aasta jooksul.
Klubi nõukogu, presidendi, revisjonikomisjoni või 1/3 klubi praeguste liikmete motiveeritud taotlusel võib kokku kutsuda erakorralise konverentsi.

5.3. Klubi liikmete elukoha geograafia tõttu saab konverentsi pidada nii isiklikult, tagaselja (hääletusvormi kaudu e-posti teel), interaktiivse hääletamise teel audio-videokonverentsi režiimis Skype'i kaudu või kombineeritult.
Konverentsil on õigus langetada otsuseid kõikides klubi tegevuse küsimustes. Konverentsil tehakse otsuseid isiklikult häälte lugemisega
konverentsil osalevate klubiliikmete hääletamine, Skype'i interaktiivse hääletamise käigus saadud klubiliikmete hääled ja päevakorrapunktide puudumisel hääletamise ajal saadud hääletusankeedid, mille klubiliikmed saadavad e-posti teel (klubi veebisaidi postkasti hiljemalt 3 päeva enne konverentsi algust).
Klubi nõukogu postitab 30 päeva enne konverentsi algust konverentsi päevakorra ja küsimustiku puudujate hääletamiseks klubi veebisaidil.
Konverents ei ole otsustusvõimeline, otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas konverentsil osalenud klubi liikmete lihthäälteenamus, välja arvatud käesolevas hartas sätestatud juhud.

5.4. Konverentsi ainupädevusse kuulub:

1) harta vastuvõtmine, muudatuste ja täienduste sisseviimine;
2) klubi tegevuse prioriteetsete suundade määratlemine või muutmine;
3) klubi liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise korra määramine;
4) liikmemaksu suuruse ja maksmise korra üle otsuste tegemine;
5) Klubi juhatuse liikmete valimine, sealhulgas erakorraline, ja juhatusest väljaarvamine.
6) klubi presidendi valimine ja tema volituste ennetähtaegne lõpetamine;
7) Klubi nõukogu liikmete ülesannete kinnitamine;
8) klubi tegevuse lõpetamise otsustamine vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
Klubi ümberkorraldamise ja likvideerimise küsimustes otsustatakse kvalifitseeritud häälteenamusega, mis on vähemalt 2/3 konverentsil osalenud klubi liikmete koguarvust.

5.5. Alaline juhtorgan on kollegiaalne organ - klubi nõukogu. Klubi nõukogu haldab klubi tegevust konverentside vahelisel perioodil.
Nõukogu valib konverents viieks aastaks klubi liikmete hulgast konverentsi poolt määratud arvul.
Valitud nõukogu vastutab konverentsi ees.
Klubi nõukogu liikmed juhinduvad oma töös oma ametikohustustest ja täidavad neid vabatahtlikult.
Töökohustused töötab välja klubinõukogu ja kiidab need heaks konverentsil.
Nõukogu saab tagasi valida pärast ametiaja lõppemist uueks ametiajaks. Tema volituste ennetähtaegse lõpetamise küsimuse võib tõstatada erakorralisel konverentsil vähemalt 1/3 klubi praeguste liikmete taotlusel.
Klubi nõukogu juhib president, kes korraldab ja koordineerib nõukogu tegevust. Kui tema ülesannete täitmine on võimatu, annab president nende hukkamise üle asepresidendile, kelle ametikoht lastakse ringlusse ainult selleks ja on ajutine.

5.6. Klubi nõukogu valib konverentsi poolt valitud nõukogu liikmete hulgast sekretäri, laekuri ning jagab ka teisi ametikohti teiste nõukogu liikmete vahel. Klubi nõukogu annab klubikonverentsile soovitusi kandideerimise kohta klubi presidendi kohale.

5.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 2 korda kuus ning neid peetakse pädevaks, kui neist võtab osa vähemalt 50% nõukogu liikmetest.
Klubi nõukogu saab otsuseid vastu võtta, hääletades isiklikel koosolekutel, interaktiivselt Skype'is või foorumis, puudujate hääletamise teel (küsitluse teel), dokumentide vahetamise teel e-posti, posti, telefoni, elektroonilise või muu sidevahendi kaudu, tagades edastatud ja vastuvõetud sõnumite autentsuse ning nende dokumentaalne kinnitus. Klubi president kavandab ja viib läbi nõukogu koosoleku. President teavitab nõukogu liikmeid nõukogu istungi vormist, kuupäevast ja kellaajast hiljemalt kolm päeva enne määratud kuupäeva.
Lõplik päevakord moodustatakse ja kinnitatakse otse klubinõukogu koosolekul.

5.8. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas koosolekul osalenud nõukogu liikmete lihthäälteenamus.
Võrdse arvu "poolt" - ja "vastuhäälte" korral otsust langetatud küsimuses ei tehta ning see saadetakse täiendavaks kinnitamiseks ja arutamiseks.
Nõukogu otsus on dokumenteeritud koosoleku protokollis.
Koosolekute protokollid, kui neid on, hoitakse elektroonilises vormis ja arhiveeritakse.

5.9. Klubist väljaastumine toimub nõukogu liikme omal soovil tema kirjaliku või suulise avalduse juuresolekul, samas kui nõukogu avalduse heakskiit pole vajalik.

5.10. Nõukogu pädevusse kuulub:
1) nõukogu liikmete ametikohustuste arendamine ja isiklik konsolideerimine (ümberjagamine);
2) klubi õiguste, selle liikmete õigustatud huvide esindamine ja kaitse valitsusorganites, kohalikes omavalitsustes ja avalikes ühendustes;
3) suhtlemine riiklike organisatsioonide ja ühiskondlike ühendustega, meediaga;
4) konverentside, koosolekute, koosviibimiste, koosolekute, "ümarlaudade", võistluste, nädalate ja päevade, ekspeditsioonide korraldamine ja läbiviimine;
5) vabastada klubinõukogu liikmed kohustustest, kui nad ei suuda oma ülesandeid täita ja oma kohustusi teiste nõukogu liikmete vahel ümber jagada, ning vajadusel määrata nõukogu liikmete ülesanded nende nõusolekul ajutiselt teistele klubi liikmetele (kuni järgmise konverentsini), samuti juhtudel:
- oma kohustuste täitmata jätmine;
- mõjuva põhjuseta rohkem kui viis korda järjest mitteosalemise eest Klubi nõukogu otsuste langetamisel; - klubiharta sätete rikkumise eest
6) infolehtede ja ringkirjade avaldamine ja levitamine;
7) klubi varalise tegevuse läbiviimine;
8) valimis-, loendamis-, lepitus- ja muude komisjonide loomine;
9) sisseastumise, liikmelisuse ja ühekordsete sihtotstarbeliste rahaliste sissemaksete suuruse määramine;
10) isiklike tunnistuste, raadioamatööride diplomite, tahvlite, mälestusmärkide, märkide, medalite, vimplite, karikate ja muude auhindade klubiliikmetele väljaandmise korraldamine;
11) konverentsi otsuste täitmise jälgimine;
12) muude küsimuste lahendamine, mis pole seotud konverentsi ainupädevusega.
13) Klubi nõukogul kui konverentside vahelisel perioodil ja klubi presidendi osavõtul kõrgeima juhtorganina on erandjuhtudel õigus muuta klubi saidi või foorumi administratsiooni ametikohti.

5.11. Klubi president on klubi ainus täidesaatev organ. Presidendi valib konverents klubinõukogu soovitusel oma liikmete seast kolmeks aastaks. Samal ajal saab presidenti valida kuni kolmeks järjestikuseks ametiajaks.
Klubi president juhib klubi tegevust igapäevaselt ja on aruandekohustuslik konverentsi ees.

Klubi president:
- on kõigi klubiliikmete võrdsete õiguste tagaja ja tagab klubi liikmete huvide kaitse vastavalt põhikirjale, raadioamatööreetikale ja kehtivatele õigusaktidele;
- vastutab klubis asjade seisu eest;
- korraldab ja koordineerib klubinõukogu tegevust ning juhib seda;
- korraldab klubi põhi- ja programmdokumentide väljatöötamist ning osaleb nende väljatöötamises, annab nende õigusalaseid teadmisi;
- tegutseb klubi nimel ilma volikirjata, esindab seda kõigis asutustes, organisatsioonides ja ettevõtetes nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;
- korraldab klubi tegevuse kajastamist meedias ja rahvusvahelises infovõrgus Internet, et populariseerida klubi tegevust ja raadiosporti, meelitada oma ridadesse uusi liikmeid;
- on klubi programmide direktoraadi liige ja üks nende moderaatoritest;
- koordineerib klubi rahvusvaheliste sektsioonide tegevust ja suhtlemist piirkondlike esindajatega;
- osaleb klubinõukogu liikmete kohustuste kujundamises;
- lahendab muid küsimusi, mis ei kuulu klubi teiste juhtorganite ainupädevusse.

Vi. HF-UHF Club Estonia vara.

7.1. Klubi vara saab moodustada:
1) sissepääsutasud;
2) aastased liikmemaksud;
3) kodanike ja organisatsioonide vabatahtlikud sissemaksed;
4) annetused;
5) ühekordsed sihtotstarbelised sissemaksed;
6) tulu suveniiride, märkide, tahvlite ning igat liiki reklaami- ja trükitoodete levitamisest;
7) muu seadusega keelamata sissetulek.

7.2. Klubi ei taotle ärikasumi teenimise eesmärki. Igat liiki klubitegevusest saadud tulu suunatakse põhikirjaliste ülesannete täitmiseks:
1) trükiste, vimplite, märkide, tahvlite jms tootmine või ostmine;
2) klubiürituste korraldamine ja läbiviimine: konverentsid, koosolekud, miitingud, koosolekud, "ümarlauad", võistlused, tegevuspäevad, ekspeditsioonid ja väljasõidud, töö spetsiaalsete kutsungitega, mis viiakse läbi vastavalt klubi kavale, samuti muud üritused oma programmi eesmärkide saavutamiseks ja ülesandeid.

VIII. HF-UHF Eesti klubi embleem.

8.1. HF-UHF Club Estonia embleem on graafiline kujutis kaasaskantavast raadiojaamast ja kiri HF-UHF Club Estonia.

IX. HF-UHF Eesti klubi lipp.

9.1. HF-UHF Club Estonia lipp on ristkülikukujuline sinine riie, mille keskel on valge klubi embleem.

H. HF-UHF Eesti klubi pitsat.

10.1. Klubil pole ja ei kasuta oma pitsatit. Seisukohta saab muuta klubi nõukogu, teatades sellest klubi liikmetele.

XI. HF-UHF Eesti klubi tegevuse lõpetamine.

11.1. Klubi tegevus loetakse lõpetatuks klubi likvideerimise või tegevuse alalise keelamise korral.

11.2. Klubi vara, mille tegevus lõpetatakse, jaotatakse määratud likvideerimiskomisjoni otsusega klubi liikmete vahel diferentseeritud (osalus) aktsiates.

XII. HF-UHF Eesti klubi veebisait ja foorum.

12.1 Veebisait https://hf-uhf.eu ja foorum https://hf-uhf.eu/forum/ on peamine teabevahetuse vahendaja ja HF-UHF Club Estonia visiitkaart.
Klubi veebisaidil avaldatakse klubi tegevusega seotud teave, erinevad teatised kavandatud ürituste kohta, klubi nõukogu, klubi konverentsi ja klubi presidendi uudised ja sõnumid.
12.2 HF-UHF Club Estonia veebisaidi ja foorumi tehnilist haldust teostab Sergei Klimenko (ES1LL) Andrei Walter (ES4AW).
12.3 Andrei Skobelev (ES1TIA) on foorumi üldine moderaator.
12.4 Sisu paigutamist klubi foorumil teostavad nii administratsiooni liikmed kui ka klubi lihtliikmed võrdsuse, heatahtlikkuse ja koostöö põhimõtete alusel.
12.5 Erandjuhtudel on klubi nõukogul, presidendil ja klubi liikmete konverentsil õigus töö tõhususe parandamiseks muuta foorumi moderaatorite koosseisu ning foorumi ja saidi haldust.

Märkus: Selle põhikirja 3.6, 3.7, 4.3 6) tähed, mis on tähistatud tähega * ja mis puudutavad liikmemakse, rakendatakse praktikas enne järgmist klubinõukogu teadet.

 NB ! Antud põhikiri tõlgitud Google'i abiga. Originaalteksti saab lugeda kas inglise- või vene keeles. Kui leiate ebatäpsused, palun andke teada klubi e-mailile.

  • Erau
  • Hamdmr
  • QRZ.ru
  • Cbfoorum
  • Tehnoturg

© 2020 Радиолюбители Эстонии. Все права защищены. Представленные на сайте логотипы являются собственностью компаний-производителей.

 

Посетителей сегодня: 44 -- Yesterday 486 -- Week 1445 -- Посетителей за месяц: 8407 -- Всего посетителей: 803792