Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Banner

ES Välipäev LL

EESTI LÜHILAINE VÕISTLUSTE „LL-VÄLIPÄEV“ JUHEND
1. Võistluste eesmärk ja osavõtjad.
1.1. Võistluste läbiviimise eesmärgiks on:
- Eesti lühilaineamatööride tegevuse aktiviseerimine ja võistlussidede praktiseerimine
välitingimustes;
- Eesti parimate lühilaineoperaatorite väljaselgitamine sidepidamises välitingimustes.
1.2. Võistlused on auhinnavõistlused ja avatud osavõtuks kõigile ES kutsungit omavatele
raadioamatööridele.
2. Võistluste läbiviimise aeg ja üldtingimused.
2.1. Võistlused viiakse läbi igal aastal juunikuu esimesel laupäeval.
NB! 2020. a. viiakse võistlused läbi 6. juunil.
2.2. Võistlused algavad kell 16:00 ja lõpevad kell 17:29 Eesti aja järgi.
2.3. Võistlustest osavõtjad jaotatakse kahte gruppi: välitingimustes ja mitte-välitingimustes
töötavad raadiojaamad.
2.3. Võistlussidede pidamisel on lubatud kasutada saateliikidena ainult raadiotelegraafi (CW)
ja raadiotelefoni (SSB).
2.4. Võistlused viiakse läbi 80m lainealal järgmistes sageduslõikudes:
- raadiotelegraaf (CW) - 3530...3570 kHz. NB! Sagedusvahemik 3560...3570 kHz on üldiseks
väljakutseks eraldatud VAID QRP (C klassi) jaamadele, teiste võistlusklasside jaamad tohivad
antud vahemikus töötada vaid C-klassi jaamadega!
- raadiotelefon (SSB) - 3600...3660 kHz. NB! Sagedusvahemik 3650...3660 kHz on üldiseks
väljakutseks eraldatud VAID QRP (C klassi) jaamadele, teiste võistlusklasside jaamad tohivad
antud vahemikus töötada vaid C-klassi jaamadega!
3. Võistlusklassid.
Võistlustest osavõtjad jaotatakse järgmistesse klassidesse:
3.1. klass A – üks operaator välitingimustes. Klassi tunnuseks on isikliku tööloaga raadiojaama
kutsung koos võistlustähisega „A“ üle murrujoone (nt ES1OX/A, ES3BM/A jne);
3.2. klass B – mitte rohkem kui 3 operaatorit välitingimustes. Klassi tunnuseks on
ühiskasutusega raadiojaama kutsung koos võistlustähisega „B“ üle murrujoone (nt ES1A/B,
ES5YG/B jne);
3.3. klass C - üks operaator QRP (max 10W) välitingimustes. Klassi tunnuseks on isikliku
tööloaga raadiojaama kutsung koos võistlustähisega „C“ üle murrujoone (nt ES1MSD/C,
ES5QA/C jne.);
3.4. klassides A, B ja C lisatakse raadiojaama kutsungile üle murrujoone ainult võistlusklassi
tähis ilma ajutise asukoha kutsungipiirkonna numbrita (vt. ülaltoodud näidised);
3.5 klass D – üks operaator mitte-välitingimustes. Klass on ühine nii isikliku kui ka
ühiskasutusega tööloaga raadiojaamadele. Klassis D osalev jaam lisab ajutisest asukohast
töötades oma kutsungile üle murrujoone ajutise kutsungipiirkonna numbri vastavalt
kehtivatele side-eeskirjadele (nt ES1QD/0).
4. Võistlustingimused.
4.1. Reeglid välitingimustes töötavatele jaamadele:
4.1.1. suvaline asukoht Eesti Vabariigi territooriumil; raadiojaam koos toiteallika ja antenniga
peab olema püstitatud vähemalt 100m eemal paiksetest ehitistest ja elektrivõrgust;
4.1.2. raadiojaama toide on autonoomne; võrguvoolu kasutamine aparatuuri toiteks ei ole
lubatud;
4.1.3. saatja väljundvõimsuseks on lubatud maksimaalselt 100W, klassis C 10W;
4.1.4. antenni püstitamiseks ei ole lubatud kasutada paikseid ehitisi nagu hooned, tornid jne.
Kasutamiseks sobivad kõik looduslikud objektid (nt puud) või kaasa võetud ning võistleja poolt
püstitatud mastid;
4.1.5. igal ajahetkel tohib ühe ja sama osavõtja raadiojaamalt olla eetris vaid üks signaal;
4.1.6. arvestakse sidesid kõikide antud võistluses osalevate jaamadega.
2
4.2. Reeglid mitte-välitingimustes töötavatele osavõtjatele:
4.2.1. saatja väljundvõimsuseks on lubatud maksimaalselt 100W;
4.2.2. arvestatakse sidesid vaid välitingimustes paiknevate jaamadega;
4.2.3. igal ajahetkel tohib ühe ja sama osavõtja raadiojaamalt olla eetris vaid üks signaal.
4.3. Võistlusperioodid, sidepidamise kord, raport ja punktisüsteem:
4.3.1. Võistlused koosnevad kolmest ajaliselt võrdsest perioodist:
I periood - 16:00 kuni 16:29;
II periood - 16:30 kuni 16:59;
III periood - 17:00 kuni 17:29.
4.3.2. Võistlussided on lubatud vaid antud tööliigi jaoks ettenähtud sagedusalas.
4.3.3. Ühes ja samas perioodis arvestatakse side iga osavõtva jaamaga üks kord mõlemal
tööliigil. Seega saab sama jaamaga pidada antud pooltunnis kaks sidet – ühe SSB-s ja teise
CW-s.
4.3.4. Võistlejad vahetavad side käigus kontrollnumbreid, mis koosnevad RS(T) + side
järjekorranumbrist alates 001 + kahetähelisest maakonna/linna lühendist sõltuvalt
raadiojaama paiknemisest võistluste ajal – vastavalt NRAU-Baltic Contest’i tabelile Eesti kohta
(nt HR – Harjumaa jne – vt lühendite tabel juhendi lõpus!). Side järjekorranumber on kogu
võistlust läbiv.
Näide: 599 001 HR.
4.3.5. Iga täieliku kahepoolse võistlusside eest, seda sõltumata tööliigist, arvestatakse
võistlejale sidepunkte järgnevalt:
- side välitingimustes töötavate jaamadega:
võistlustähistega „A“ ja „B“ - 2 punkti; võistlustähisega „C“ – 3 punkti;
- side mitte-välitingimustes töötava jaamaga 1 punkt.
4.3.6. Iga esmakordselt töötatud kahetäheline maakonna/linna lühend, välja arvatud võistleja
enda asukoha lühend, sõltumata tööliigist, annab ühe kordaja. Maksimaalseks kordajaks on
seega 15.
4.3.7. Võistleja lõpptulemuseks on kõikide sidedepunktide summa korrutis koondkordajaga.
Näide: 75 x 14 = 1125 p.
5. Võistlustest osavõtja aruanne
5.1. Iga võistlustest osavõtja esitab nõuetekohase kirjaliku aruande LL KV formaadis kõigi
tema poolt võistluste käigus peetud võistlussidede kohta. Elektroonselt esitatud aruanne peab
olema tekstiformaadis (ASCII).
5.2. Aruande logilehed vormistatakse sidenumbri kasvavas järjekorras, näidates millisel
tööliigil on konkreetsed sided peetud, millised on nende eest saadud punktid ja milliste
maakonna/linna lühendite eest on arvestatud kordaja.
5.3. Side kellaaeg aruandes peab olema märgitud Eesti aja järgi. Korrespondentide
omavahelise side aeg ei või erineda rohkem kui 5 minutit.
5.4. Võistlustes lähevad arvesse kõik täielikud kahepoolsed sided, kui need vastavad p. 4.1-
4.3. toodud sidepidamise korrale. Mittetäielikuks sideks loetakse selline side, kui on
puudulikult vastuvõetud korrespondendi kutsung, tema poolt saadetud kontrollnumber või
kahetäheline maakonna/linna lühend, esineb side kellaaegade lubatust suurem erinevus või on
aruandesse märgitud vale tööliik. Mittetäieliku side korral kaotavad punktid mõlemad side
osapooled. Juhul, kui võistleja on eksinud side logisse panekul perioodi reegli vastu ja antud
side muutub mittelubatud kordussideks, korrespondendi logis aga nimetatud eksimust ei ole,
kaotab sidepunktid vaid eksinud võistleja, mitte tema korrespondent.
5.5. Kõik võistlustest osavõtjad näitavad aruandes ära ka oma asukoha täieliku, s.o.
kuuekohalise tähistusega QTH-lokaatori.
5.6. Arvesse lähevad vaid need võistlustest osavõtjate aruanded, mis on lähetatud võistluste
kohtunike kogule määratud tähtajaks, s.o. hiljemalt 5 päeva jooksul peale võistluste
toimumist.
6. Võistluste võitjate autasustamine.
6.1. Võistluste võitjaid kõikides klassides autasustatakse diplomi ning karikaga.
3
6.2. Võistlusklassides „A“, „B“ ja „C“ autasustatakse diplomitega ning ka karikatega teise ning
kolmanda koha saavutanud võistlejaid juhul, kui nimetatud võistlusklassides lõpetas võistluse
arvestatud tulemusega neli või rohkem osavõtjat.
6.3. Võistlusklassis „D“ teise ning kolmanda koha saavutanud võistlejaid autasustatakse
vastava järgu diplomitega.
6.4. Parimat individuaalarvestuse noort klassis „A“ autasustatakse karika ning diplomiga.
6.5. Võistluste organiseerija omab õigust täiendavalt autasustada võistlustel osalenud
võistlejaid eriauhindadega vastavalt organiseerija võimalustele ja/või auhinna annetaja
ettepanekule. Näiteks - parimat „ainult CW“ või „ainult SSB“ operaatorit klassis „C“ jms.
7. Diskvalifitseerimine.
Võistluste kohtunike kogul on õigus diskvalifitseerida võistlustest osavõtja käesolevas juhendis
toodud ettekirjutiste mittetäitmise või kehtivate side-eeskirjade rikkumise korral antud
võistluste toimumise ajal. Kohtunike kogu otsus võistleja diskvalifitseerimise kohta on lõplik ja
ei kuulu vaidlustamisele.
8. Aruande esitamise kord ning tähtaeg.
Võistlusaruanne on soovitatav esitada elektroonselt e-posti vahendusel, kohustuslik on
seejuures kasutada ASCII ehk tekstiformaati. Aruanne tuleb saata hiljemalt 5 (viis) päeva
peale võistluse lõppemist aadressile:
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
Paberkandjal esitatud aruanne tuleb saata samuti 5 päeva jooksul (arvestatakse postitempli
kuupäeva) aadressile:
Mart Osmin
Pargi 1-89
79601 Alu
Rapla maakond
ERAÜ LL toimkond

ES - Estonia 16 kordajat

Eesti maakondade lühendite tabel

HM Hiiumaa       PU Pärnu
HR Harju            RP Rapla
IV Ida-Viru          SR Saaremaa
JG Jõgeva          TA Tartu
JR Järva             TL Tallinn
LN Lääne            VC Valga
LV Lääne-Viru     VO Võru
PL Põlva             VP Viljandi

 

Info edastatur ERAU poolt. www.erau.ee

  • Erau
  • Hamdmr
  • QRZ.ru
  • Cbfoorum
  • Tehnoturg

© 2020 Радиолюбители Эстонии. Все права защищены. Представленные на сайте логотипы являются собственностью компаний-производителей.

 

Посетителей сегодня: 153 -- Yesterday 353 -- Week 1996 -- Посетителей за месяц: 5158 -- Всего посетителей: 790754