Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Banner

LL võistlused ES Open HF Championship

EESTI LAHTISTE LÜHILAINE (LL) MEISTRIVÕISTLUSTE
JUHEND
1. Võistluste eesmärk ja osavõtjad.
1.1. Võistluste läbiviimise eesmärgiks on:
- Eesti lühilaineamatööride tegevuse aktiviseerimine ja rahvusvaheliste võistlussidede
praktiseerimine lühilainetel;
- Eesti meistrite väljaselgitamine sidepidamises lühilainetel.
1.2. Võistlused on rahvusvaheliselt lahtised auhinnavõistlused ja avatud osavõtuks kõigile
kehtivat raadioamatöörjaama tööluba omavatele raadioamatööridele.
2. Võistluste läbiviimise aeg, koht ja üldtingimused.
2.1. Võistlused viiakse läbi igal aastal aprillikuu kolmandal laupäeval.
NB! 2020. a viiakse meistrivõistlused läbi 18. aprillil.
2.2. Võistlused algavad kl. 05:00 UTC ja lõpevad kl. 08:59 UTC.
2.3. Võistlustest osavõtjate paiknemine on vaba.
2.4 Võistlussidede pidamisel on lubatud kasutada saateliikidena ainult raadiotelegraafi (CW)
ja raadiotelefoni (SSB).
2.5. Võistlused viiakse läbi üheaegselt 80m ja 40m lainealadel ja järgmistes sagedusalades:
- raadiotelegraaf (CW) - 3510...3560 kHz ja 7010...7040 kHz,
- raadiotelefon (SSB) - 3600...3650 kHz ja 3700...3750 kHz ning 7050...7150 kHz.
2.6. Võistlustest osavõtja on kohustatud võistluste käigus täielikult järgima IARU 1. regiooni
soovitusi ja Eesti sidemäärustega kehtestatud nõudeid amatöörraadioside saateliikidele,
kiirgusklassidele ning saatevõimsuste piirväärtustele antud võistlustel kasutatavates
sagedusalades.
3. Võistlusklassid
Võistlustest osavõtjad jaotatakse järgmistesse meistrivõistluste klassidesse:
3.1. klass A - mitmevõistluse üldarvestus; üks operaator ja mõlemad tööliigid (MIX);
3.2. klass B - sidepidamine raadiotelefonil; üks operaator, ainult SSB;
3.3. klass C - sidepidamine raadiotelegraafis; üks operaator, ainult CW;
3.4. klass D - ühiskasutusega amatöörraadiojaamad (edasi tekstis „klubijaamad”), kuni kolm
operaatorit, mõlemad tööliigid;
3.5. klass E - kuuldejaamad; üks operaator ja mõlemad tööliigid;
3.6. klass F – raadioklubide (edasi tekstis „klubid”) vaheline paremusjärjestus.
4. Võistlustingimused.
4.1. Võistluste ajal, seda vaatamata osavõtja võistlusklassile, tohib igal ajahetkel ühelt ja
samalt osavõtjalt olla eetris vaid ühe saatja signaal.
4.2. Iga võistlusest osavõtja tulemust arvestatakse ainult ühes, tema enda poolt määratud
võistlusklassis. Kui võistleja on mingi raadioklubi liige ja sellest teavitab võistluste kohtunike
kogu juhendi p. 6.2. toodud korras, siis osaleb ta oma võistlusklassi lõpptulemusega lisaks ka
klassis F, ehk klubidevahelise paremusjärjestuse määramisel.
4.3. Võistlejatele Eestist on korrespondentide valik vaba, võistlejad väljaspoolt Eestit saavad
töötada ainult Eesti võistlejatega.
4.4. Võistluste aeg koosneb neljast ajaliselt võrdsest perioodist (osavõistlusest) vastavalt:
I periood - kl. 05:00 kuni kl. 05:59 UTC;
II periood - kl. 06:00 kuni kl. 06:59 UTC;
III periood - kl. 07:00 kuni kl. 07:59 UTC ja
IV periood - kl. 08:00 kuni kl. 08:59 UTC.
4.5. NB! Kordussided võistlustes on lubatud! Iga periood (tund) on kordussidede mõistes
uueks, sõltumatuks osavõistluseks, kusjuures sama korrespondendiga saab samal lainealal
pidada sama perioodi (tunni) jooksul ühe side CW-s ja ühe side SSB-s. Samuti on lubatud
pidada antud perioodis sama korrespondendiga uut sidet laineala vahetamisel. Seega on
mõlemat tööliiki kasutavatel võistlejatel (klassid A ja D) maksimaalselt võimalik ühe
korrespondendiga pidada võistluste jooksul 16 sidet – 8 sidet 40m lainealal ja 8 sidet 80m
lainealal. Ühe tööliigi võistlusklassides (klassid B ja C) on maksimaalseks sidearvuks
vastavalt 4 sidet 40-l ja 4 sidet 80-l. Kõik sided peavad olema peetud antud saateliigile
ettenähtud sagedusalas, st lähtudes käesoleva juhendi punktis 2.5. toodud sagedusjaotusest
saateliikide järgi.
4.6. Võistlejad vahetavad side käigus kontrollnumbreid, mis koosnevad RS(T) + side
järjekorra numbrist alates 001. Side järjekorra number on kogu võistlust läbiv ehk
sagedusala vahetusega sidede numeratsiooni andmine jätkub endiselt sidede hulga tõusvas
järjestuses.
4.7. Iga täieliku kahepoolse võistlusside eest arvestatakse võistlejale sidepunkte vastavalt:
- side raadiotelefonil (SSB), 1 punkt;
- side raadiotelegraafis (CW), 2 punkti.
4.8. Täielikuks ja arvestuslikuks võistlussideks loetakse ainult sellist kahepoolset sidet
võistluste ajal, kus mõlemad side osapooled kasutavad sama saateliiki, on vastastikku
saatnud ja vastu võtnud ning täielikult aruandesse kandnud oma raadiojaamade kutsungid ja
side kestel saadetud ning vastuvõetud kontrollnumbrid ja antud kahepoolse side toimumise
aeg mõlema side osapoole aruannetes ei erine omavahel rohkem kui 5 minutit.
4.9. Võistluste sidepunktide kordajaks on võistlussidede käigus kogutud erinevate ESkutsungipiirkondade (ES1...ES0) summa kahe erineva laineala ja saateliigi kokkuvõttes.
Võistleja enda piirkonda kordajaks ei loeta. Võistlusklassides A, D ja E (mõlemad saateliigid)
on suurim võimalik arvestuslik kordaja kahel lainealal ja saateliigil kokku seega 36,
võistlusklassides B ja C (üks saateliik) vastavalt 18. NB! Võistleja osalemisel väljaspool oma
tööloapõhist kutsungipiirkonda kasutatakse üle murru järelliidet – nt ES1XX/2, mida kordaja
mõistes loetakse ES2.
4.10. Eesti võistleja side väljapoole Eestit läheb arvesse vaid juhul, kui antud side leidis
kinnitust selle korrespondendi poolt saadetud võistlusaruandes või kui nimetatud aruande
mittelaekumisel selle korrespondendi kutsung esineb kokku vähemalt kolmes Eesti võistleja
võistlusaruandes.
4.11 Eesti võistleja side teise Eesti võistlejaga läheb arvesse vaid juhul, kui nimetatud
korrespondendi kutsung, sõltumata tema poolt võistlusaruande saatmisest või
mittesaatmisest, esineb kokku vähemalt kolmes Eesti võistleja võistlusaruandes.
4.12. Klubijaamas on lubatud kasutada võistluste ajal mitte rohkemat kui kolme operaatorit.
Amatöörjaamad, millede kutsungi järelliites on ainult üks täht, arvatakse klubijaamade
klassi, seda sõltumata tegelikult osa võtnud operaatorite arvust.
5. Võistluste lõpptulemus
5.1. Võistleja lõpptulemuseks võistlusklassides A, B, C, D ja E on antud võistluste käigus
kogutud sidepunktide summa korrutatud saavutatud kordajate summaga.
Näide:
a) Võistleja klassis A kogus kahel lainealal (80 ja 40 m) saateliigis CW 100 (50
sidet) sidepunkti, saateliigis SSB 100 (100 sidet) sidepunkti. Arvestuslik
kordaja on kahe laineala ja saateliigi kokkuvõttes 30. Võistleja lõpptulemus
on: (100 + 100) x 30 = 6000 punkti.
b) Võistleja klassis B kogus kahel lainealal (80 ja 40 m) saateliigis SSB 200 (200
sidet) sidepunkti. Arvestuslik kordaja on 18. Võistleja lõpptulemus on: 200 x
18 = 3600 punkti.
5.2. Klassis F (klubide omavaheline paremusjärjestus) konkureeriva klubi koondtulemuseks
on antud raadioklubi kõigi liikmete poolt võistluste erinevates võistlusklassides saavutatud
lõpptulemuste punktide summa.
6. Võistlustest osavõtja aruanne
6.1. Iga võistlustest osavõtja esitab võistluste kohtunike kogule kirjaliku aruande kõigi tema
poolt võistluste käigus peetud võistlussidede kohta.
6.2. Aruanne esitatakse eelistatavalt elektrooniliselt Cabrillo formaadis. Aruandes tuleb ära
märkida võistleja klubiline kuuluvus (juriidilisest isikust raadioklubi või ERAÜ juhatuse juures
registreeritud raadioklubi nimetus), kui osavõtja saab ja tahab end nii määratleda.
6.3. Kellaaeg aruandes peab olema märgitud UTC järgi.
6.4. Arvesse lähevad vaid need võistlustest osavõtjate aruanded, mis on lähetatud võistluste
kohtunike kogule määratud tähtajaks.
6.5. ERAÜ LL-toimkond soovitab võistlemiseks kasutada N1MM+ tarkvara, kus antud
võistluse jaoks on tehtud spetsiaalne seadistus:
https://www.erau.ee/et/luehilained/69-tavakuelastajad-artiklid/364-n1mm-in-es-open
7. Võistluste võitjate autasustamine
7.1. Võistluste võitjale meistrivõistluste mitmevõistluse üldarvestuses (klass A) omistatakse
Eesti meistri nimetus lühilaine-mitmevõistluses ja teda autasustatakse Eesti meistrivõistluste
suure kuldmedaliga, 1. koha diplomiga ja auhinnaga.
Teise ja kolmanda koha saavutanuid autasustatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste suure
hõbe- ja pronksmedaliga ning vastava koha diplomiga ja auhinnaga.
7.2. Võistluste võitjale meistrivõistluste klassis B omistatakse Eesti meistri nimetus
sidepidamises lühilaine raadiotelefonil ja teda autasustatakse Eesti meistrivõistluste väikese
kuldmedaliga, 1. koha diplomiga ning auhinnaga.
Teise ja kolmanda koha saavutanuid autasustatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste väikese
hõbe- ja pronksmedaliga, vastava koha diplomiga ning auhinnaga.
7.3. Võistluste võitjale meistrivõistluste klassis C omistatakse Eesti meistri nimetus
sidepidamises lühilaine raadiotelegraafil ja teda autasustatakse Eesti meistrivõistluste
väikese kuldmedaliga, 1. koha diplomiga ning auhinnaga.
Teise ja kolmanda koha saavutanuid autasustatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste väikese
hõbe- ja pronksmedaliga, vastava koha diplomiga ning auhinnaga.
7.4. Võistluste võitjale klubijaamade omavahelises arvestuses (klass D) omistatakse Eesti
meistrivõistluste parima võistkonna nimetus sidepidamises lühilainetel. Võitjat raadioklubi
võistkonda autasustatakse auhinnaga ja 1. koha diplomiga, võistkonna liikmeid Eesti
meistrivõistluste väikeste kuldmedalitega ja 1. koha diplomitega.
Teise ja kolmanda koha saavutanud võistkondi autasustatakse vastava koha diplomiga,
võistkondade liikmeid Eesti meistrivõistluste väikeste hõbe- ja pronksmedalitega ning
vastava koha diplomitega.
7.5. Võistluste võitjat klassis E autasustatakse 1. koha diplomiga ja mälestus-esemega. Teise
ja kolmanda koha saavutanuid autasustatakse vastava koha diplomitega.
7.6. Võistluste võitjat klubide omavahelises arvestuses (klass F) autasustatakse ERAÜ
rändauhinnaga ja 1. koha diplomiga. Teise ja kolmanda koha saavutanud klubisid
autasustatakse vastava koha diplomitega.
7.7. Klubide omavaheline paremusjärjestus klassis F selgitatakse konkureerivate klubide
liikmete, kes on ennast määratlenud konkreetse klubi või amatööride kollektiivi liikmena
vastavalt käesoleva juhendi punktis 6.2. toodud korrale, lõpptulemuste liitmise teel.
7.8. Võistlusklassides A, B ja C kolme parima punktisumma saavutanud ja maksimaalselt
20dBW (100W) väljundvõimsust kasutanud üksikosavõtjat autasustatakse (alamklassid A1,
B1 ja C1) Eesti meistrivõistluste väikeste medalitega ja vastava koha diplomitega eeldusel, et
nimetatud väljundvõimsus on osavõtja aruandes selgelt ära näidatud.
7.9. Võistlusklassis D kolme parima punktisumma saavutanud ja maksimaalselt 20dBW
(100W) väljundvõimsust kasutanud klubijaama, mille kõik operaatorid olid võistluste ajal
nooremad kui 19 a., autasustatakse (alamklass D1) vastava koha diplomitega ja
auhindadega eeldusel, et nende operaatorite vanused ja nimetatud väljundvõimsus on
osavõtja aruandes selgelt ära näidatud.
7.10. Individuaalarvestuses kolme parima punktisumma saavutanud noort operaatorit
vanuses kuni 19 a. ja eeldusel, et operaatori vanus on osavõtja aruandes selgelt ära
näidatud, autasustatakse vastava koha diplomite ja auhindadega.
7.11. Eraldi autasustatakse individuaalarvestuses (sõltumata võistlusklassist) kolme suurima
punktisumma saavutanud operaatoreid vanuses vähemalt 65 aastat, kui osavõtja on oma
aruandes vanuse selgelt ära näidanud.
7.12. Meistrivõistluste võitjate täielik autasustamine auhindade ja medalitega kõikides
võistlusklassides toimub ainult juhul, kui antud eraldi võistlusklassides on võistlused
lõpetanud ja saavutanud tulemuse vähemalt neli osavõtjat. Kõigil muudel juhtudel
autasustatakse võitjaid ainult vastava koha diplomiga.
7.13. Välisosavõtjatest võitjate autasustamine toimub eraldi juhendi järgi.
7.14. Võrdse tulemuse korral saab parema koha osavõtja, kelle tulemuse kinnitusprotsent on
parem. Juhul, kui see on võrdne, saab parema koha osavõtja, kelle sidede kinnitusprotsent
on parem. Kui ka see osutub võrdseks, läheb koht jagamisele.
7.15. Meistrivõistluste tulemuste lõpp-protokoll kuulub kinnitamisele ERAÜ juhatuse poolt.
8. Diskvalifitseerimine.
8.1. Võistluste kohtunike kogul on õigus diskvalifitseerida võistluste osavõtja käesoleva
võistluste juhendis toodud ettekirjutiste mittetäitmise korral, kehtivate side-eeskirjade
tahtliku rikkumise tuvastamisel antud võistluste vältel või valeandmete teadlikul esitamisel
oma võistlusaruandes.
8.2. Kohtunike kogu otsus võistleja diskvalifitseerimise kohta antud võistlustel on lõplik ja ei
kuulu vaidlustamisele.
9. Aruande esitamise kord.
Võistlusaruanne tuleb esitada elektroonselt Cabrillo formaadis hiljemalt jooksva aasta 1.
maiks kas e-posti vahendusel või laadida see üles ES Open’i kodulehel:
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
ES-OPEN kodulehe aadress: http://esopen.eu/
Edukat võistlemist!
ERAÜ LL-toimkond

 

Info edastatud ERAU poolt. www.erau.ee

EESTI LAHTISTE LÜHILAINE (LL) MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND 1. Võistluste eesmärk ja osavõtjad. 1.1. Võistluste läbiviimise eesmärgiks on: - Eesti lühilaineamatööride tegevuse aktiviseerimine ja rahvusvaheliste võistlussidede praktiseerimine lühilainetel; - Eesti meistrite väljaselgitamine sidepidamises lühilainetel. 1.2. Võistlused on rahvusvaheliselt lahtised auhinnavõistlused ja avatud osavõtuks kõigile kehtivat raadioamatöörjaama tööluba omavatele raadioamatööridele. 2. Võistluste läbiviimise aeg, koht ja üldtingimused. 2.1. Võistlused viiakse läbi igal aastal aprillikuu kolmandal laupäeval. NB! 2020. a viiakse meistrivõistlused läbi 18. aprillil. 2.2. Võistlused algavad kl. 05:00 UTC ja lõpevad kl. 08:59 UTC. 2.3. Võistlustest osavõtjate paiknemine on vaba. 2.4 Võistlussidede pidamisel on lubatud kasutada saateliikidena ainult raadiotelegraafi (CW) ja raadiotelefoni (SSB). 2.5. Võistlused viiakse läbi üheaegselt 80m ja 40m lainealadel ja järgmistes sagedusalades: - raadiotelegraaf (CW) - 3510…3560 kHz ja 7010…7040 kHz, - raadiotelefon (SSB) - 3600…3650 kHz ja 3700…3750 kHz ning 7050…7150 kHz. 2.6. Võistlustest osavõtja on kohustatud võistluste käigus täielikult järgima IARU 1. regiooni soovitusi ja Eesti sidemäärustega kehtestatud nõudeid amatöörraadioside saateliikidele, kiirgusklassidele ning saatevõimsuste piirväärtustele antud võistlustel kasutatavates sagedusalades. 3. Võistlusklassid Võistlustest osavõtjad jaotatakse järgmistesse meistrivõistluste klassidesse: 3.1. klass A - mitmevõistluse üldarvestus; üks operaator ja mõlemad tööliigid (MIX); 3.2. klass B - sidepidamine raadiotelefonil; üks operaator, ainult SSB; 3.3. klass C - sidepidamine raadiotelegraafis; üks operaator, ainult CW; 3.4. klass D - ühiskasutusega amatöörraadiojaamad (edasi tekstis „klubijaamad”), kuni kolm operaatorit, mõlemad tööliigid; 3.5. klass E - kuuldejaamad; üks operaator ja mõlemad tööliigid; 3.6. klass F – raadioklubide (edasi tekstis „klubid”) vaheline paremusjärjestus. 4. Võistlustingimused. 4.1. Võistluste ajal, seda vaatamata osavõtja võistlusklassile, tohib igal ajahetkel ühelt ja samalt osavõtjalt olla eetris vaid ühe saatja signaal. 4.2. Iga võistlusest osavõtja tulemust arvestatakse ainult ühes, tema enda poolt määratud võistlusklassis. Kui võistleja on mingi raadioklubi liige ja sellest teavitab võistluste kohtunike kogu juhendi p. 6.2. toodud korras, siis osaleb ta oma võistlusklassi lõpptulemusega lisaks ka klassis F, ehk klubidevahelise paremusjärjestuse määramisel. 4.3. Võistlejatele Eestist on korrespondentide valik vaba, võistlejad väljaspoolt Eestit saavad töötada ainult Eesti võistlejatega. 4.4. Võistluste aeg koosneb neljast ajaliselt võrdsest perioodist (osavõistlusest) vastavalt: I periood - kl. 05:00 kuni kl. 05:59 UTC; II periood - kl. 06:00 kuni kl. 06:59 UTC; III periood - kl. 07:00 kuni kl. 07:59 UTC ja IV periood - kl. 08:00 kuni kl. 08:59 UTC. 4.5. NB! Kordussided võistlustes on lubatud! Iga periood (tund) on kordussidede mõistes uueks, sõltumatuks osavõistluseks, kusjuures sama korrespondendiga saab samal lainealal pidada sama perioodi (tunni) jooksul ühe side CW-s ja ühe side SSB-s. Samuti on lubatud pidada antud perioodis sama korrespondendiga uut sidet laineala vahetamisel. Seega on mõlemat tööliiki kasutavatel võistlejatel (klassid A ja D) maksimaalselt võimalik ühe korrespondendiga pidada võistluste jooksul 16 sidet – 8 sidet 40m lainealal ja 8 sidet 80m lainealal. Ühe tööliigi võistlusklassides (klassid B ja C) on maksimaalseks sidearvuks vastavalt 4 sidet 40-l ja 4 sidet 80-l. Kõik sided peavad olema peetud antud saateliigile ettenähtud sagedusalas, st lähtudes käesoleva juhendi punktis 2.5. toodud sagedusjaotusest saateliikide järgi. 4.6. Võistlejad vahetavad side käigus kontrollnumbreid, mis koosnevad RS(T) + side järjekorra numbrist alates 001. Side järjekorra number on kogu võistlust läbiv ehk sagedusala vahetusega sidede numeratsiooni andmine jätkub endiselt sidede hulga tõusvas järjestuses. 4.7. Iga täieliku kahepoolse võistlusside eest arvestatakse võistlejale sidepunkte vastavalt: - side raadiotelefonil (SSB), 1 punkt; - side raadiotelegraafis (CW), 2 punkti. 4.8. Täielikuks ja arvestuslikuks võistlussideks loetakse ainult sellist kahepoolset sidet võistluste ajal, kus mõlemad side osapooled kasutavad sama saateliiki, on vastastikku saatnud ja vastu võtnud ning täielikult aruandesse kandnud oma raadiojaamade kutsungid ja side kestel saadetud ning vastuvõetud kontrollnumbrid ja antud kahepoolse side toimumise aeg mõlema side osapoole aruannetes ei erine omavahel rohkem kui 5 minutit. 4.9. Võistluste sidepunktide kordajaks on võistlussidede käigus kogutud erinevate ESkutsungipiirkondade (ES1…ES0) summa kahe erineva laineala ja saateliigi kokkuvõttes. Võistleja enda piirkonda kordajaks ei loeta. Võistlusklassides A, D ja E (mõlemad saateliigid) on suurim võimalik arvestuslik kordaja kahel lainealal ja saateliigil kokku seega 36, võistlusklassides B ja C (üks saateliik) vastavalt 18. NB! Võistleja osalemisel väljaspool oma tööloapõhist kutsungipiirkonda kasutatakse üle murru järelliidet – nt ES1XX/2, mida kordaja mõistes loetakse ES2. 4.10. Eesti võistleja side väljapoole Eestit läheb arvesse vaid juhul, kui antud side leidis kinnitust selle korrespondendi poolt saadetud võistlusaruandes või kui nimetatud aruande mittelaekumisel selle korrespondendi kutsung esineb kokku vähemalt kolmes Eesti võistleja võistlusaruandes. 4.11 Eesti võistleja side teise Eesti võistlejaga läheb arvesse vaid juhul, kui nimetatud korrespondendi kutsung, sõltumata tema poolt võistlusaruande saatmisest või mittesaatmisest, esineb kokku vähemalt kolmes Eesti võistleja võistlusaruandes. 4.12. Klubijaamas on lubatud kasutada võistluste ajal mitte rohkemat kui kolme operaatorit. Amatöörjaamad, millede kutsungi järelliites on ainult üks täht, arvatakse klubijaamade klassi, seda sõltumata tegelikult osa võtnud operaatorite arvust. 5. Võistluste lõpptulemus 5.1. Võistleja lõpptulemuseks võistlusklassides A, B, C, D ja E on antud võistluste käigus kogutud sidepunktide summa korrutatud saavutatud kordajate summaga. Näide: a) Võistleja klassis A kogus kahel lainealal (80 ja 40 m) saateliigis CW 100 (50 sidet) sidepunkti, saateliigis SSB 100 (100 sidet) sidepunkti. Arvestuslik kordaja on kahe laineala ja saateliigi kokkuvõttes 30. Võistleja lõpptulemus on: (100 + 100) x 30 = 6000 punkti. b) Võistleja klassis B kogus kahel lainealal (80 ja 40 m) saateliigis SSB 200 (200 sidet) sidepunkti. Arvestuslik kordaja on 18. Võistleja lõpptulemus on: 200 x 18 = 3600 punkti. 5.2. Klassis F (klubide omavaheline paremusjärjestus) konkureeriva klubi koondtulemuseks on antud raadioklubi kõigi liikmete poolt võistluste erinevates võistlusklassides saavutatud lõpptulemuste punktide summa. 6. Võistlustest osavõtja aruanne 6.1. Iga võistlustest osavõtja esitab võistluste kohtunike kogule kirjaliku aruande kõigi tema poolt võistluste käigus peetud võistlussidede kohta. 6.2. Aruanne esitatakse eelistatavalt elektrooniliselt Cabrillo formaadis. Aruandes tuleb ära märkida võistleja klubiline kuuluvus (juriidilisest isikust raadioklubi või ERAÜ juhatuse juures registreeritud raadioklubi nimetus), kui osavõtja saab ja tahab end nii määratleda. 6.3. Kellaaeg aruandes peab olema märgitud UTC järgi. 6.4. Arvesse lähevad vaid need võistlustest osavõtjate aruanded, mis on lähetatud võistluste kohtunike kogule määratud tähtajaks. 6.5. ERAÜ LL-toimkond soovitab võistlemiseks kasutada N1MM+ tarkvara, kus antud võistluse jaoks on tehtud spetsiaalne seadistus: https://www.erau.ee/et/luehilained/69-tavakuelastajad-artiklid/364-n1mm-in-es-open 7. Võistluste võitjate autasustamine 7.1. Võistluste võitjale meistrivõistluste mitmevõistluse üldarvestuses (klass A) omistatakse Eesti meistri nimetus lühilaine-mitmevõistluses ja teda autasustatakse Eesti meistrivõistluste suure kuldmedaliga, 1. koha diplomiga ja auhinnaga. Teise ja kolmanda koha saavutanuid autasustatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste suure hõbe- ja pronksmedaliga ning vastava koha diplomiga ja auhinnaga. 7.2. Võistluste võitjale meistrivõistluste klassis B omistatakse Eesti meistri nimetus sidepidamises lühilaine raadiotelefonil ja teda autasustatakse Eesti meistrivõistluste väikese kuldmedaliga, 1. koha diplomiga ning auhinnaga. Teise ja kolmanda koha saavutanuid autasustatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste väikese hõbe- ja pronksmedaliga, vastava koha diplomiga ning auhinnaga. 7.3. Võistluste võitjale meistrivõistluste klassis C omistatakse Eesti meistri nimetus sidepidamises lühilaine raadiotelegraafil ja teda autasustatakse Eesti meistrivõistluste väikese kuldmedaliga, 1. koha diplomiga ning auhinnaga. Teise ja kolmanda koha saavutanuid autasustatakse vastavalt Eesti meistrivõistluste väikese hõbe- ja pronksmedaliga, vastava koha diplomiga ning auhinnaga. 7.4. Võistluste võitjale klubijaamade omavahelises arvestuses (klass D) omistatakse Eesti meistrivõistluste parima võistkonna nimetus sidepidamises lühilainetel. Võitjat raadioklubi võistkonda autasustatakse auhinnaga ja 1. koha diplomiga, võistkonna liikmeid Eesti meistrivõistluste väikeste kuldmedalitega ja 1. koha diplomitega. Teise ja kolmanda koha saavutanud võistkondi autasustatakse vastava koha diplomiga, võistkondade liikmeid Eesti meistrivõistluste väikeste hõbe- ja pronksmedalitega ning vastava koha diplomitega. 7.5. Võistluste võitjat klassis E autasustatakse 1. koha diplomiga ja mälestus-esemega. Teise ja kolmanda koha saavutanuid autasustatakse vastava koha diplomitega. 7.6. Võistluste võitjat klubide omavahelises arvestuses (klass F) autasustatakse ERAÜ rändauhinnaga ja 1. koha diplomiga. Teise ja kolmanda koha saavutanud klubisid autasustatakse vastava koha diplomitega. 7.7. Klubide omavaheline paremusjärjestus klassis F selgitatakse konkureerivate klubide liikmete, kes on ennast määratlenud konkreetse klubi või amatööride kollektiivi liikmena vastavalt käesoleva juhendi punktis 6.2. toodud korrale, lõpptulemuste liitmise teel. 7.8. Võistlusklassides A, B ja C kolme parima punktisumma saavutanud ja maksimaalselt 20dBW (100W) väljundvõimsust kasutanud üksikosavõtjat autasustatakse (alamklassid A1, B1 ja C1) Eesti meistrivõistluste väikeste medalitega ja vastava koha diplomitega eeldusel, et nimetatud väljundvõimsus on osavõtja aruandes selgelt ära näidatud. 7.9. Võistlusklassis D kolme parima punktisumma saavutanud ja maksimaalselt 20dBW (100W) väljundvõimsust kasutanud klubijaama, mille kõik operaatorid olid võistluste ajal nooremad kui 19 a., autasustatakse (alamklass D1) vastava koha diplomitega ja auhindadega eeldusel, et nende operaatorite vanused ja nimetatud väljundvõimsus on osavõtja aruandes selgelt ära näidatud. 7.10. Individuaalarvestuses kolme parima punktisumma saavutanud noort operaatorit vanuses kuni 19 a. ja eeldusel, et operaatori vanus on osavõtja aruandes selgelt ära näidatud, autasustatakse vastava koha diplomite ja auhindadega. 7.11. Eraldi autasustatakse individuaalarvestuses (sõltumata võistlusklassist) kolme suurima punktisumma saavutanud operaatoreid vanuses vähemalt 65 aastat, kui osavõtja on oma aruandes vanuse selgelt ära näidanud. 7.12. Meistrivõistluste võitjate täielik autasustamine auhindade ja medalitega kõikides võistlusklassides toimub ainult juhul, kui antud eraldi võistlusklassides on võistlused lõpetanud ja saavutanud tulemuse vähemalt neli osavõtjat. Kõigil muudel juhtudel autasustatakse võitjaid ainult vastava koha diplomiga. 7.13. Välisosavõtjatest võitjate autasustamine toimub eraldi juhendi järgi. 7.14. Võrdse tulemuse korral saab parema koha osavõtja, kelle tulemuse kinnitusprotsent on parem. Juhul, kui see on võrdne, saab parema koha osavõtja, kelle sidede kinnitusprotsent on parem. Kui ka see osutub võrdseks, läheb koht jagamisele. 7.15. Meistrivõistluste tulemuste lõpp-protokoll kuulub kinnitamisele ERAÜ juhatuse poolt. 8. Diskvalifitseerimine. 8.1. Võistluste kohtunike kogul on õigus diskvalifitseerida võistluste osavõtja käesoleva võistluste juhendis toodud ettekirjutiste mittetäitmise korral, kehtivate side-eeskirjade tahtliku rikkumise tuvastamisel antud võistluste vältel või valeandmete teadlikul esitamisel oma võistlusaruandes. 8.2. Kohtunike kogu otsus võistleja diskvalifitseerimise kohta antud võistlustel on lõplik ja ei kuulu vaidlustamisele. 9. Aruande esitamise kord. Võistlusaruanne tuleb esitada elektroonselt Cabrillo formaadis hiljemalt jooksva aasta 1. maiks kas e-posti vahendusel või laadida see üles ES Open’i kodulehel: E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ES-OPEN kodulehe aadress: http://esopen.eu/ Edukat võistlemist! ERAÜ LL-toimkond

  • Erau
  • Hamdmr
  • QRZ.ru
  • Cbfoorum
  • Tehnoturg

© 2020 Радиолюбители Эстонии. Все права защищены. Представленные на сайте логотипы являются собственностью компаний-производителей.

 

Посетителей сегодня: 39 -- Yesterday 486 -- Week 1440 -- Посетителей за месяц: 8402 -- Всего посетителей: 803787